รหัสพรรณไม้: 7-51000-003-112
ชื่อพื้นเมือง : หมาก
ชื่อสามัญ : Areca Palm, Betelnut Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Areca catechu L.
ลักษณะวิสัย :
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีลำต้นตรง ไม่แตกกิ่งก้าน สูง 5-15 ม. ลำต้นเดี่ยวแข็งแรง ลำต้นมีสีเขียวบริเวณใกล้ส่วนยอด และเมื่ออายุมากขึ้นลำต้นจะเปลี่ยนเป็นสีเทา ใบ ยาวได้ถึง 4 ม. และมีใบฝอยหลายใบ แต่ละใบยาวประมาณ 60-90 ซม. ดอก ขึ้นตามซอกใบ ดอกรวมเป็นช่อใหญ่ ดอกสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมหวานเย็น ผล กลมหรือรี ผลอยู่รวมกัน 50-100 ผลใน 1 ทะลาย ผลอ่อนมีสีเขียวเรียกว่าหมากดิบ เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองเรียกว่าหมากสุก
ประโยชน์ : อาหาร,สมุนไพร,พืชประดับ ผลดิบ นำผลดิบไปผสมปูนแดง และใบพลูเคี้ยวเพื่อชะล้างสิ่งโสโครกและฆ่าเชื้อโรคในปาก
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
ผล/เมล็ด